Hirdetmény
2010. május 06.

 

A Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján
pályázatot hirdet

Záhony és Bodrogköz Térségek Egységes Pedagógiai Szakszolgálata

igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:
4625 Záhony, Ady E. u. 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felelős az intézmény törvényes és szakszerű működtetéséért, a takarékos gazdálkodásért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, felel az intézmény pedagógiai munkájáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért. Kapcsolattartási feladatai: nevelési-oktatási intézményekkel, szülőkkel, fenntartóval. Képviseli az intézményt.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a magasabb vezetői pótlékra a 138/1992 (X.8.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, felsőfokú pszichológus végzettség
  • pszichológusként legalább 5 év szakmai tapasztalat
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség
  • szakvizsga megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • a záhonyi és bodrogközi kistérségek helyismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes szakmai önéletrajz
  • az intézményre vonatkozó részletes szakmai elképzelései
  • végzettséget igazoló okiratok másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2010. augusztus 16. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje:
2010. június 7.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton a Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás részére történő megküldésével (4625 Záhony, Ady E. u. 35. Pf. 80). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 106/2010. valamint a munkakör megnevezését: Pedagógiai Szakszolgálat - Igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezése után a kijelölt egyeztető bizottság készíti elő a Társulási Tanács végső döntését.

A pályázat elbírálásának határideje:
2010. június 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A pályázattal kapcsolatos információ a Kistérségi Irodában a 45/426-274 számon kérhető, a munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zahonykisterseg.hu honlapon szerezhet.

 

 

3973 Cigánd, Fő u. 80. Tel.: 47/534-400, e-mail: cigandph@t-online.hu | Honlaptérkép | Webmester